മൊട്ട തല ഇപ്പൊ പപ്പടം ആയേനെ.

മൊട്ട തല ഇപ്പൊ പപ്പടം ആയേനെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയുന്ന വാർത്തയാണ് കാട്ടാനകൾ ജനവാസമേഖലയിൽ വരുന്നതും അവിടെ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുന്നതും . ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി വാർത്തകൾ ആണ് നാം ദിനംപ്രതി കാണുന്നത് . നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ…
Read More...

ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച വീഡിയോ, കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു.

ഒരുപാട് വേദനിപ്പിച്ച വീഡിയോ, കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. നമ്മൾ എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി വീഡിയോകൾ കാണുന്ന ആളുകളാണ് . ഇത്തരം വീഡിയോകളിൽ പല വീഡിയോകളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളരെ വലിയ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്‌ . അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്…
Read More...

പെൻഷൻ 2000 രൂപയാക്കുന്നു.

പെൻഷൻ 2000 രൂപയാക്കുന്നു. ക്ഷേമപെൻഷൻമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് . ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് . നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പെൻഷൻ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് സാമൂഹിക…
Read More...

നാളെ അവസാന ദിവസം. ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ 7 കാര്യങ്ങൾ.

നാളെ അവസാന ദിവസം. ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ 7 കാര്യങ്ങൾ. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് . ജനുവരി 31ന് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട നിരവധി അറിയിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് .…
Read More...

ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക കൂട്ടും ധനമന്ത്രി കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ ലഭിക്കുക ഇനി ഫെബ്രുവരിയിൽ.

ക്ഷേമപെൻഷൻ തുക കൂട്ടും ധനമന്ത്രി കുടിശ്ശിക പെൻഷൻ ലഭിക്കുക ഇനി ഫെബ്രുവരിയിൽ. ക്ഷേമപെൻഷൻമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് . ഇക്കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കുക . ക്ഷേമപെൻഷൻമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി…
Read More...

എല്ലാ മലയാളികളും കാണുക കേരള പോലീസ് അറിയിപ്പ് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും നാലു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക,

എല്ലാ മലയാളികളും കാണുക കേരള പോലീസ് അറിയിപ്പ് നഗ്നചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കും നാലു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, പൊതുജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് . പോലീസിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം അറിയിപ്പുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് .…
Read More...

കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഇതാ 9000 രൂപ വമ്പൻ സന്തോഷവാർത്ത മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം.

കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി ഇതാ 9000 രൂപ വമ്പൻ സന്തോഷവാർത്ത മൂന്നു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആനുകൂല്യം പദ്ധതികളിൽ ഒന്നാണ് പി എം കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി . നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കർഷകർക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ…
Read More...

ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2000 രൂപയിലേക്ക് വിതരണത്തിൽ മാറ്റം.

ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2000 രൂപയിലേക്ക് വിതരണത്തിൽ മാറ്റം. ക്ഷേമപെൻഷൻമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് . ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് . നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ അഞ്ചു മാസമായി കുടിശികയായി…
Read More...

കർശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തും വീടും റേഷൻകാർഡും നോക്കി പിഴയിടും.

കർശന നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തും വീടും റേഷൻകാർഡും നോക്കി പിഴയിടും. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് . ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം…
Read More...

അവസാന തീയതി ജനവരി 31 . 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റേഷൻ, ബാങ്ക്, വാഹനം, വെള്ളം.

അവസാന തീയതി ജനവരി 31 . 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റേഷൻ, ബാങ്ക്, വാഹനം, വെള്ളം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ് . അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്രസർക്കാരിന് കീഴിലും നമുക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് . എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ…
Read More...

വീട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവർ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു ജനുവരി 31 വരെ മാത്രം.

വീട്ടിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉള്ളവർ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു ജനുവരി 31 വരെ മാത്രം. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഗതാഗതവകുപ്പ് നിരവധി നിയമങ്ങളും നടപടികളും കർശനമാക്കാൻ പോവുകയാണ് . നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില…
Read More...

നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ ഇന്നുമുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തും ഈ പത്തു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.

നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കാർഡ് ഉണ്ടോ ഇന്നുമുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിലെത്തും ഈ പത്തു കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് . റേഷൻ കാർഡ് ഇനി മുതൽ നിങ്ങളുടെ…
Read More...