പശുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്ന മൂർഖനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ..! (വീഡിയോ)

പശുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നത് ഉഗ്ര വിഷമുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പ്, അതി സാഹസികമായി പാമ്പിനെ പിടികൂടിയപ്പോൾ..

വീഡിയോ കാണാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ – https://www.youtube.com/watch?v=HE9pTN0j3bs

Leave A Reply

Your email address will not be published.