ക്രിസ്‌മസ്‌ റേഷൻ നാളെ മുതൽ പുതിയ മാറ്റം APL BPL റേഷൻ കാർഡ് 3 പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ .

ക്രിസ്‌മസ്‌ റേഷൻ നാളെ മുതൽ പുതിയ മാറ്റം APL BPL റേഷൻ കാർഡ് 3 പുതിയ അറിയിപ്പുകൾ .
റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾ തീർച്ചയായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അറിയിപ്പുകൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് . ഈ അറിയിപ്പുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് . നിങ്ങളുടെ റേഷനിൽ പല തരത്തിൽ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത് . ക്രിസ്മസ് റേഷൻ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങിരിക്കുകയാണ് . അതിനുള്ളതെല്ലാ റേഷൻ കടകളിൽ എത്തി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് . അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റേഷൻ വാങ്ങാനായി ശ്രദ്ധിക്കുക .

 

 

 

മാത്രമല്ല , ഡിസംബർ 31 ഉള്ളിൽ വിവിധ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവസാനിക്കാനായി പോകുകയാണ് . apl , bpl കാർഡ് എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ജനുവരി മാസം മുതൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാനായി പോകുന്നത് . ഇനിമുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും റേഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് . ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള അറിയിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് . നിലവിലെ മുൻഘടന റേഷൻ കാർഡിന് 5 വർഷത്തെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ . ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി മാറ്റിനകൾ ആണ് റേഷൻ കാർഡുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് . ഇതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണൂ . https://youtu.be/EW858UfW_44

Leave A Reply

Your email address will not be published.