ജനുവരി മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെപലിശ നിരക്കുകൾ .

ജനുവരി മുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെപലിശ നിരക്കുകൾ .
മലയാളികളുട ഒരു പ്രധാന ഡെപ്പോസിറ്റ് മാർഗമാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ . സാധാരണ ബാങ്കുകളിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മികച്ച പലിശ നിരക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളിൽ നിന്നാണ് . കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റുകളുടെ പലിശ വർധിപ്പിക്കുന്നത് . ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസില്‍ നിന്നും ആർക്കും സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് . ഓരോ മാസത്തിലും നിശ്ചിത തീയതിയിൽ കൃത്യമായ ഒരു തുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് .

 

 

 

5 വർഷത്തേയ്ക്ക് തുടർച്ചയായി ഈ രീതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചാൽ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ നിക്ഷേപിച്ച തുകയും ഒപ്പം തന്നെ പലിശയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സമ്പാദ്യ ശീലം വളർത്താൻ ഏറ്റവും മികച്ച ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്‌കീം പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണ് . പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്‌സ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ചുമതല കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തപാല്‍ വകുപ്പിനാണ് . അതിനാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവർ പലിശ നിരക്ക് കൂടുതൽ ആകുവാനായി പോകുകയാണ് . ഈ ഒരു കാര്യത്തിന്റെ അറിയിപ്പ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് . അത് അറിയാനായി നിങ്ങൾ ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണൂ . https://youtu.be/eMIP9RBP2JY

Leave A Reply

Your email address will not be published.