40 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും. കൊടാക് മഹിന്ദ്ര പേർസണൽ ലോൺ – എങ്ങനെ അപേക്ഷിയ്ക്കാം ? എന്താണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ .

40 ലക്ഷം രൂപ വരെ ലഭിക്കും. കൊടാക് മഹിന്ദ്ര പേർസണൽ ലോൺ – എങ്ങനെ അപേക്ഷിയ്ക്കാം ? എന്താണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ .
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിരവധി ഓൺലൈൻ ലോൺ പല കമ്പനികളും നൽകുന്നതാണ് . എന്നാൽ പൽ ആളുകൾക്കും ഇതിനെ തുടർന്ന് അറിവ് ഉള്ളതല്ല . നിരവധി ഫിനാൻസ് കാണ്മാബാനികൾ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ നിലവിൽ ഉള്ളത് . പക്ഷെ പല കമ്പനികളും പറ്റിക്കൽ കമ്പനികളുമാണ് . ഫേക്ക് ആയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളും നിലവിൽ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം .

 

 

 

അതിനാൽത്തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള ലോണുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ rbi അപ്രൂവൽ ചെയ്ത ഫിനാൻസ് കമ്പനി ആണോ എന്ന് വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായുണ്ട് . എന്നാൽ rbi അപ്രൂവൽ ചെയ്ത ഫിനാൻസ് കമ്പനിയായ കൊടാക് മഹിന്ദ്ര എന്ന ഫിനാന്സ് കമ്പനി പേർസണൽ ലോൺ കൊതുകുന്നുണ്ട് . 5 ലക്ഷം മുതൽ 40 ലക്ഷം വരെ പേർസണൽ ലോൺ ഈ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നു . ഇവരുടെ വെബ്സ്റ്റിലൂടെ നമ്മുക് ലോൺ അപേഷിക്കുവാനായി സാധിക്കുന്നതാണ് . ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏതാണെന്നും , എങ്ങനെയാണു ലോൺ എടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നത് അറിയുവാനും , കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നും വളരെ അധികം വിശദമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ . https://youtu.be/K1v2TmfMhWk

Leave A Reply

Your email address will not be published.