സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600കിട്ടുന്നവർ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് .

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപെൻഷൻ 1600കിട്ടുന്നവർ 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം.പണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് .
നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപെൻഷൻ പദ്ധതി . സംസ്ഥാത്തെ ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും , വിധവകൾക്കും , വയോജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണു ഈ അപദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് . 1600 രൂപ എല്ലാ മാസവും അർഹതപെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുന്നതുമാണ് . എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചില മാസങ്ങളിലെ പെൻഷൻ തുക മുടങ്ങി കിടക്കുകയാണ് . സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം കാരണമാണ് ഈ പെൻഷൻ തുക മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് .

 

 

 

 

ജൂലൈ മാസത്തിലെ പെൻഷൻ തുക ഇപ്പോൾ അർഹതപെട്ടവരുടെ കൈകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് . അഗസ്റ്റ് , സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ തുക ഡിസംബർ മാസം അവസത്തോടു കൂടി എത്തിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് . 3200 രൂപയാണ് ഇത്തരത്തിൽ അർഹതപെട്ടവരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്താനായി പോകുന്നത് . ഇത് കൂടാതെ അടുത്ത വര്ഷം മുതൽ പെൻഷൻ തുകകളിൽ വർധനവും ഉണ്ടാകുമെന്നും വാർത്തകൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് . എന്നാൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന എല്ലാവരും ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് . ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്തെന്നും , ഇതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനും താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കൂ . https://youtu.be/ySeEVl9-82Y

Leave A Reply

Your email address will not be published.