റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിപ്പ് 3 കാര്യങ്ങൾ ജനുവരി 1 മുതൽ .

റേഷൻകാർഡ് ഉള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിയിപ്പ് 3 കാര്യങ്ങൾ ജനുവരി 1 മുതൽ .
സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കാർഡുകൾക്ക് ഇനിമുതൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എത്താനായി പോകുകയാണ് . ഡിസംബർ 31 ഉള്ളിൽ വിവിധ സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അവസാനിക്കാനായി പോകുകയാണ് . എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു പുതുവത്സരമാണ് ഇനി കാത്തിരിക്കുന്നത് . apl , bpl എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആണ് ജനുവരി മാസം മുതൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കാനായി പോകുന്നത് . ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിയിപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് .

 

 

 

നിലവിലെ മുൻഘടന റേഷൻ കാർഡിന് 5 വർഷത്തെ സൗജന്യ ഭക്ഷ്യധാന്യം പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ . കോവിഡ് സമയത്തു ഉണ്ടായിരുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി ആയിരുന്നു ഇത് . ഈ പദ്ധതി വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുവാനായി പോകുകയാണ് . ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി അറിയിപ്പുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് . അതിനാൽ തന്നെ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ ആണ് റേഷൻ കാർഡുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് . apl , bpl കാർഡുകാർക്ക് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ആണ് ഉള്ളത് . ഇതിനെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണൂ . https://youtu.be/fkFZGOMxbI4

Leave A Reply

Your email address will not be published.