ക്ഷേമപെൻഷൻ നാളെ അക്കൗണ്ടിൽ കാത്തിരുന്ന സന്തോഷവാർത്ത ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല .

ക്ഷേമപെൻഷൻ നാളെ അക്കൗണ്ടിൽ കാത്തിരുന്ന സന്തോഷവാർത്ത ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല .
5 മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുകയാണ് കുടിശിക ആയി കിടക്കുന്നത് . ജൂലൈ മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുകയാണ് അവസാനമായി ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിയത് . ഇപ്പോഴിതാ ക്രിസ്മസ് , ന്യൂയർ വരാനായി പോകുകയാണ് . അതിനാൽ തന്നെ 2 മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുകയായ 3200 രൂപ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് ഈ മാസം തന്നെ എത്തുമെന്നാണ് നിരവധി മാധ്യമങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് വന്നിരുന്നത് . എന്നാൽ ഇപ്പോഴിതാ ഒരു മാസത്തെ ക്ഷേമപെൻഷൻ തുകയായ 1600 രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളു എന്നാണ് സർക്കാർ അറിയിപ്പ് .

 

 

 

ക്രിമസിനു മുൻപ് തന്നെ എല്ലാവരിലും ഈ തുക എത്തിക്കുന്നതാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുയാണ് . ഡിസംബർ 19 നു ശേഷം പെൻഷൻ തുക ഉപഭോക്താക്കളിൽ എത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ . ക്ഷേമപെൻഷൻ നൽകുവാനായി 900 കോടി രൂപ മാറ്റി വച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു . സംസ്ഥാനം വളരെ വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം അനുഭവിക്കുന്നതിനാലാണ് ക്ഷേമപെൻഷൻ ഇത്തരത്തിൽ കുടിശിക ആയി കിടക്കുന്നത് . ഈ കുടിശിക ആയി കിടക്കുന്ന ക്ഷേമപെൻഷൻ എന്ന് ലഭിക്കും എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പുകൾ വന്നിട്ടില്ല . ഈ വാർത്തയെ തുടർന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണൂ . https://youtu.be/zR_GpgeMnMk

Leave A Reply

Your email address will not be published.