ക്രിസ്മസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വിതരണം .

ക്രിസ്മസ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നാളെ മുതൽ വിതരണം .
apl , bpl വ്യത്യസമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തു റേഷൻ കാർഡുകാർക്ക് വളരെ അധികം അനുകൂലങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യപിച്ചിരിക്കുന്നത് . ക്രിസ്മസ് , ന്യൂയർ അനുബന്ധിച്ചു റേഷൻ കടകളിൽ നിന്ന് ഭഷ്യ വിതരണം നടത്തുന്നതാണ് . ഡിസംബർ 21 മുതൽ ഈ അനൂകൂല്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് . അതിനാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ റേഷൻ കടകളിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ ശ്രമിക്കുക .

 

 

 

നമ്മുടെ സംസഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സമയത്തും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് . പല മാധ്യമങ്ങളിലും ഈ വർഷം ക്രിസ്മസ് , ന്യൂയർ ഭക്ഷ്യ വിതരണ ആനുകൂല്യം ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞുള്ള വാർത്തകൾ ഒരുപാട് വന്നിരുന്നു . എന്നാൽ ഇത്തരം വാർത്തകളെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല സർക്കാരിന്റെ മറുപടിയാണ് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾ . മാത്രമല്ല ക്ഷേമപെൻഷൻ വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ ഒരു മാസത്തെ പെൻഷൻ തുകയായ 1600 രൂപ ലഭിക്കുന്നതാണ് . ക്രിസ്മസിന് മുൻപ് തന്നെ ഈ തുക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് . ഇത്തരം വാർത്തകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണൂ . https://youtu.be/fkJDEkL9oUk

Leave A Reply

Your email address will not be published.